ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

 • svet zavoda,
 • ravnatelj,
 • svet staršev
 • strokovni organi

SVET ZAVODA:

Zavod OŠ Majšperk upravlja Svet zavoda.

Sestavlja ga enajst članov:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda,
 • trije predstavniki staršev.

Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov Sveta staršev. Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci izmed strokovnih, upravno – administrativnih in tehničnih delavcev. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in po postopku in načinu, ki ga določajo zakon in pravila zavoda. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Majšperk.

Člani sveta na konstituitivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet na sejah veljavno odloča z večino glasov svojih članov. Mandat sveta traja štiri leta. Za člana Sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v Svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

Predsednik Sveta zavoda je g. Peter Mikolič.

Organi šole
RAVNATELJ:

Osnovno šolo Majšperk zastopa in predstavlja ravnatelj in je odgovoren za zakonitost njenega dela. Je pedagoški in poslovodni organ šole. Naloge, ki jih mora opravljati, podrobneje določa 49. člen ZOFVI.

Ravnatelj OŠ Majšperk je g. Rajko Jurgec.

SVET STARŠEV:

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev šole. Njegov sestav je takšen, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem  sestanku oddelka v tekočem šolskem letu. Svet staršev imata tudi podružnični šoli Ptujska Gora in Stoperce ter vrtec Majšperk. Svet staršev ima toliko članov, kolikor je oddelkov na šoli plus pet predstavnikov  vrtca.

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih iz življenja in dela zavoda  ter oblikuje stališča, ki jih zastopajo starši na roditeljskih sestankih. Daje predloge in pobude učiteljskemu in vzgojiteljskemu  zboru zavoda.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Predsednik Sveta staršev je ga. Monika Lovrenčič. 

STROKOVNI ORGANI:

Strokovni organi so:

 • učiteljski zbor,
 • vzgojiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • strokovni aktivi in
 • razrednik.
Dostopnost